برچسب: تاثیر انواع دمیج ها بر انواع موجودات در بازی NewWorld